• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 18 kwietnia br. Biuro InBIT będzie nieczynne.

 

 


 

Cel główny Projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych, nie pozostających w zatrudnieniu przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i które posiadają orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz co najmniej średnie wykształcenie poprzez:

 • podniesienie lub nabycie przez 60 osób specjalistycznych kwalifikacji zawodowych związanych z pracą administracyjno – biurową, w specjalnościach: księgowość lub kadry i płace lub obsługa sekretariatu
 • podniesienie lub nabycie przez 60 osób kompetencji komputerowych
 • zapewnienie im możliwości odbycia stażu zawodowego
 • udzielenie im wsparcia w znalezieniu zatrudnienia

 

Co oferujemy?

Uczestnicy wezmą udział w następujących etapach Projektu:

1. SZKOLENIA ZAWODOWE (170 godz.) - wybór szkolenia będzie dostosowany do predyspozycji Uczestnika spośród następujących propozycji:

 • Pracownik administracyjno–biurowy z modułem księgowość (170 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć komputerowych) – w programie m.in.: podstawy księgowości i rachunkowości, zasady ewidencji i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, prawo podatkowe, rachunek zysków i strat, obsługa programów księgowych -Symfonia i CDN Optima;
 • Pracownik administracyjno–biurowy z modułem kadry i płace (170 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć komputerowych) – w programie m.in.: elementy prawa pracy i prawa podatkowego, dokumentacja kadrowa, zasady naliczania wynagrodzeń, umowy o pracę i cywilnoprawne, listy płac, ubezpieczenia pracowników, urlopy, obsługa programów komputerowych – Symfonia Kadry i płace oraz CDN Optima Kadry i płace;
 • Pracownik administracyjno–biurowy z modułem obsługa sekretariatu (170 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć komputerowych) – w programie m.in.: funkcjonowanie sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych, dokumentacja biurowa, obieg i archiwizacja dokumentów, redagowanie pism, zarządzanie czasem, organizacja spotkań, wykorzystywanie programów komputerowych w pracy sekretariatu (m.in. Word, Excel, Power Point).

2. DORADZTWO ZAWODOWE, WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE I WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY

3. SZKOLENIE KOMPUTEROWE ECDL (60 godz.)

4. STAŻ U PRACODAWCY – wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą szkolenia, warsztaty i doradztwo  zawodowe, mają zagwarantowany udział w PŁATNYM STAŻU zawodowym u pracodawcy w wymiarze 6 miesięcy (40 godzin tygodniowo).

 

Co możesz zyskać?

nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 • stypendium szkoleniowe podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – do 5,45zł netto/godz.(kwota stypendium nie większa niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.)
 • stypendium stażowe podczas stażu u pracodawcy – do 1500 zł netto / miesięcznie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe i staże oraz do miejsca pracy
 • podręczniki zawodowe oraz materiały dydaktyczne
 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi
 • zwrot kosztów badań lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego
 • posiłek w trakcie zajęć dydaktycznych
 • możliwość uzyskania certyfikatu ECDL Start potwierdzającego zdobyte umiejętności komputerowe (certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i stażu

 

Zajęcia będą odbywać się na terenie woj. dolnośląskiego (we Wrocławiu oraz/ lub w stolicy wybranego powiatu, w zależności od ilości zgłoszeń z poszczególnych obszarów).

 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja

 

Okres realizacji Projektu: 16.08.2012r. do 15.08.2014 r.


 
 
 

Projekt i strona internetowa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego